BBL Historical Elo

Rank Team 2018 2019 2020
Toronto 1461.4 1506.9 1540.3
Detroit 1496.4 1471.8 1508.2
Pittsburgh 1522.7 1473.4 1472.7
New York 1490.0 1544.5 1533.7
Boston 1498.5 1498.6 1558.5
Montreal 1558.7 1488.2 1431.0
Miami 1512.6 1495.1 1498.9
Ohio 1480.8 1506.2 1489.0
Seattle 1537.8 1538.4 1444.1
St. Petersburg 1549.4 1601.0 1554.3
California 1475.4 1457.1 1520.0
Nevada 1546.8 1523.2 1524.5
Minneapolis 1558.8 1585.8 1582.4
Chicago 1413.8 1425.8 1487.6
Calgary 1478.8 1463.7 1460.3
Washington 1531.3 1503.2 1484.3
Milwaukee 1477.8 1524.6 1465.3
Norfolk 1467.7 1447.8 1474.3
Dallas 1456.5 1402.8 1452.1
Arizona 1484.8 1541.8 1518.4