BBL Historical Elo

Rank Team 2018
Toronto 1489.5
Detroit 1486.8
Rimouski 1518.5
New York 1503.3
Boston 1496.8
Montreal 1528.5
Miami 1494.8
Ohio 1506.9
Seattle 1525.7
St. Petersburg 1515.6
California 1487.6
Nevada 1515.3
Minneapolis 1540.1
Chicago 1460.8
Calgary 1482.5
Denver 1512.4
Louisville 1468.8
Norfolk 1512.4
Dallas 1459.7
Arizona 1494.0