BBL Historical Elo

Rank Team 2018
Toronto 1473.3
Detroit 1490.6
Rimouski 1533.8
New York 1491.7
Boston 1507.0
Montreal 1514.7
Miami 1499.8
Ohio 1467.2
Seattle 1535.8
St. Petersburg 1540.6
California 1474.1
Nevada 1565.1
Minneapolis 1553.1
Chicago 1424.6
Calgary 1471.0
Denver 1533.7
Louisville 1497.4
Norfolk 1466.6
Dallas 1467.3
Arizona 1492.7