PBF Standings


Pacific Baseball Federation Melanesia League
TeamWLW%GBRD
5 1 .833 - 21
5 1 .833 - 20
4 2 .667 1 6
3 3 .500 2 1
1 5 .167 4 -19
0 6 .000 5 -29
Pacific Baseball Federation Polynesia League
TeamWLW%GBRD
5 1 .833 - 5
4 2 .667 1 19
4 2 .667 1 13
4 2 .667 1 8
1 5 .167 4 -18
0 6 .000 5 -27

PBF Recent Contracts

Player Team Age Start Total Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 5 Yr 6 Yr 7 Yr 8 Yr 9 Yr 10 Bonus
Lucas Tuputala NAD 31 2040 $36k $36k
Henry Leavai NOU 23 2040 $36k $36k
Xavier Vidal PTM 26 2040 $36k $36k
Olivier Lui TGA 24 2040 $36k $36k
Onye Esqoillo SUV 35 2040 $100k $100k
Liam Mangutupu NOU 33 2040 $85k $85k
Anthony Smith TAF 31 2040 $60k $60k
Kanvar Virmani NAD 31 2040 $75k $75k
Spencer Worek AVA 31 2040 $36k $36k
Harley Heleta SUV 30 2040 $90k $90k
Corentin Prat NAD 28 2040 $75k $75k
Pele Petaia PTM 30 2040 $70k $70k
Keith Hosea PAP 27 2040 $49k $49k
Wan-ling Shu NOU 36 2040 $36k $36k
Anis Laurent SAM 28 2040 $55k $55k
Jon Curtis SAM 27 2040 $36k $36k
Isaac Sripadam TGA 26 2040 $36k $36k
Sikai Steffany PAP 26 2040 $36k $36k
Alexander Fido AVA 26 2040 $36k $36k
Derek Nabobo TAF 24 2040 $36k $36k
Matunde Minkah AVA 24 2040 $36k $36k
Matthew Mitchell NAD 24 2040 $36k $36k
William Levy NOU 22 2040 $36k $36k
Stephen Songoro AVA 25 2040 $36k $36k
Alapati Lam PTM 32 2040 $36k $36k
Joe Banga TAF 32 2041 $955k $92.6k $92.6k $192k $192k $192k $192k / T$20k
Marc Teriierooiterai TAF 27 2041 $110k $110k