WLB Historical Elo

Rank Team 2019 2020 2021 2022
Chicago (C) 1495.1 1486.3 1533.2 1502.8
Boston 1610.6 1621.2 1594.5 1605.4
New York (M) 1496.1 1550.6 1545.6 1557.6
Miami 1515.8 1476.8 1492.1 1491.8
Atlanta 1513.8 1535.8 1478.9 1560.6
Los Angeles (A) 1474.6 1491.9 1506.4 1486.9
Los Angeles (D) 1556.4 1540.2 1547.7 1503.0
Houston 1535.6 1470.7 1513.5 1486.0
Chicago (W) 1458.4 1485.9 1452.9 1407.7
New York (Y) 1429.5 1485.7 1536.9 1545.9
San Francisco 1511.3 1558.3 1513.1 1541.3
Philadelphia 1506.6 1471.5 1424.8 1548.3
San Diego 1563.4 1521.8 1430.5 1423.7
Seattle 1432.5 1476.8 1428.0 1426.4
St. Louis 1565.2 1574.4 1563.7 1598.6
Toronto 1396.1 1512.3 1502.0 1432.8
Texas 1454.6 1416.2 1538.7 1587.4
Washington 1490.4 1477.7 1470.7 1407.5
Baltimore 0 1417.3 1473.3 1425.7
Colorado 0 1435.1 1458.4 1461.5