MLBPro Historical Elo

Rank Team 2019 2020 2021 2022 2023
Arizona 1465.0 1579.3 1565.1 1605.6 1548.9
Atlanta 1504.0 1423.4 1540.7 1520.8 1582.2
Baltimore 1479.9 1462.9 1434.3 1538.5 1539.6
Boston 1512.0 1417.2 1481.5 1503.9 1456.4
Chicago 1476.0 1556.7 1430.5 1463.0 1433.9
Chicago 1438.6 1421.5 1408.4 1459.1 1415.4
Cincinnati 1505.4 1448.3 1433.6 1496.5 1502.9
Cleveland 1475.7 1526.3 1495.3 1404.8 1449.3
Colorado 1557.1 1521.3 1526.3 1533.0 1579.5
Detroit 1370.5 1403.9 1435.2 1523.8 1497.9
Miami 1523.2 1523.0 1497.2 1418.5 1452.0
Houston 1535.2 1516.7 1561.1 1586.1 1590.4
Kansas City 1451.8 1448.7 1473.9 1462.8 1527.2
Los Angeles 1624.8 1612.4 1600.1 1584.3 1584.8
Los Angeles 1537.2 1484.4 1512.4 1562.1 1563.4
Milwaukee 1428.0 1456.7 1524.2 1512.2 1506.5
Minnesota 1559.0 1486.6 1558.7 1549.4 1554.8
New York 1443.2 1482.7 1443.0 1354.8 1380.9
New York 1541.7 1572.8 1461.7 1461.4 1482.0
Oakland 1474.9 1478.5 1462.2 1442.2 1477.6
Philadelphia 1493.9 1484.8 1480.8 1540.5 1542.7
Pittsburgh 1394.5 1463.9 1522.9 1427.6 1440.2
San Diego 1429.1 1483.6 1507.7 1458.9 1390.4
Seattle 1525.3 1577.5 1626.0 1585.0 1592.4
San Francisco 1548.6 1471.0 1457.2 1427.6 1464.2
St. Louis 1513.7 1532.9 1539.4 1532.2 1447.8
Tampa Bay 1551.2 1496.0 1456.0 1526.1 1524.6
Texas 1509.9 1555.9 1492.6 1469.7 1476.5
Toronto 1577.2 1590.5 1567.1 1537.8 1550.4
Washington 1553.4 1519.0 1503.4 1504.8 1436.9